Королько Валентин

Королько Валентин
Королько  Валентин Григорович    український вчений, доктор філософських наук, професор; завідувач кафедри теорії і методики зв’язків із громадськістю (Public Relations) Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (з 2001 р.), провідний науковий співробітник відділу історії, теорії і методології соціології Інституту соціології НАН, Віце-президент ВГО «Українська ліга по зв'язкам з громадскістю». Керівник магістерської програми Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Менеджмент зв'язків з громадськістю» (з 2010 р.).

Навчально-методичні праці:
  • Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 3-тє вид. доп. і перероб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.   831 с. (Співавтор   екрасова О. В.)
  • Соціологія: Навчальний посібник. 4-тє видання, перероблене і доповнене. – К.: «Знання», 2008.   566 с.
  • Основні принципи побудови інформаційних кампаній в контексті тематики «ВІЛ та діти». Посібник для організаторів / За ред. д. філос. наук Королька В. Г. – К., 2006.   68 с.
  • Основы паблик рилейшнз. Учебник для студентов вузов.   М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2003.   528с.
  • Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник / Вид. 2-ге, доп.   К.: Видавничий дім «Скарби», 2001.   400 с.
  • Основи паблик рілейшнз. Навчальний посібник. К.: Наукова книга, 1997.   335 с.
-